Sim Sim giá dưới 500 nghìn

STT Số Sim Mạng Giá Sim Đặt Mua
1 VIETTEL 286.000 vnđ 2 VIETTEL 325.000 vnđ 3 VINAPHONE 390.000 vnđ 4 VINAPHONE 390.000 vnđ 5 VINAPHONE 390.000 vnđ 6 VINAPHONE 390.000 vnđ 7 VINAPHONE 390.000 vnđ 8 VINAPHONE 390.000 vnđ 9 VINAPHONE 390.000 vnđ 10 VINAPHONE 390.000 vnđ 11 VINAPHONE 390.000 vnđ 12 VINAPHONE 390.000 vnđ 13 VINAPHONE 390.000 vnđ 14 VINAPHONE 390.000 vnđ 15 VINAPHONE 390.000 vnđ 16 VINAPHONE 390.000 vnđ 17 VINAPHONE 390.000 vnđ 18 VINAPHONE 390.000 vnđ 19 VINAPHONE 390.000 vnđ 20 VINAPHONE 416.000 vnđ 21 VINAPHONE 416.000 vnđ 22 VINAPHONE 416.000 vnđ 23 VINAPHONE 416.000 vnđ 24 VINAPHONE 429.000 vnđ 25 VINAPHONE 429.000 vnđ 26 VINAPHONE 429.000 vnđ 27 VINAPHONE 429.000 vnđ 28 VINAPHONE 429.000 vnđ 29 VINAPHONE 429.000 vnđ 30 VINAPHONE 455.000 vnđ 31 VINAPHONE 455.000 vnđ 32 VINAPHONE 455.000 vnđ 33 VINAPHONE 455.000 vnđ 34 VINAPHONE 455.000 vnđ 35 VINAPHONE 455.000 vnđ 36 VINAPHONE 455.000 vnđ 37 VINAPHONE 455.000 vnđ 38 VINAPHONE 455.000 vnđ 39 VINAPHONE 455.000 vnđ 40 VINAPHONE 455.000 vnđ 41 VINAPHONE 455.000 vnđ 42 VINAPHONE 455.000 vnđ 43 VINAPHONE 455.000 vnđ 44 VINAPHONE 455.000 vnđ 45 VINAPHONE 455.000 vnđ 46 VINAPHONE 455.000 vnđ 47 VINAPHONE 455.000 vnđ 48 VINAPHONE 455.000 vnđ 49 VINAPHONE 455.000 vnđ 50 VINAPHONE 455.000 vnđ 51 VINAPHONE 455.000 vnđ 52 VINAPHONE 455.000 vnđ 53 VINAPHONE 455.000 vnđ 54 VINAPHONE 455.000 vnđ 55 VINAPHONE 455.000 vnđ 56 VINAPHONE 455.000 vnđ 57 VINAPHONE 455.000 vnđ 58 VINAPHONE 455.000 vnđ 59 VINAPHONE 455.000 vnđ 60 VINAPHONE 455.000 vnđ 61 VINAPHONE 455.000 vnđ 62 VINAPHONE 455.000 vnđ 63 VINAPHONE 455.000 vnđ 64 VINAPHONE 455.000 vnđ 65 VINAPHONE 468.000 vnđ 66 VINAPHONE 468.000 vnđ 67 VINAPHONE 481.000 vnđ 68 VINAPHONE 481.000 vnđ 69 VINAPHONE 481.000 vnđ 70 VINAPHONE 481.000 vnđ 71 VINAPHONE 481.000 vnđ 72 VINAPHONE 481.000 vnđ 73 VINAPHONE 494.000 vnđ 74 VINAPHONE 494.000 vnđ 75 VINAPHONE 494.000 vnđ 76 VINAPHONE 494.000 vnđ 77 VINAPHONE 494.000 vnđ 78 VINAPHONE 494.000 vnđ 79 VINAPHONE 494.000 vnđ 80 VINAPHONE 494.000 vnđ 81 VINAPHONE 494.000 vnđ 82 VINAPHONE 494.000 vnđ 83 VINAPHONE 494.000 vnđ 84 VINAPHONE 494.000 vnđ 85 VINAPHONE 494.000 vnđ 86 VINAPHONE 494.000 vnđ 87 VINAPHONE 494.000 vnđ 88 VINAPHONE 494.000 vnđ 89 VINAPHONE 494.000 vnđ 90 VINAPHONE 494.000 vnđ 91 VINAPHONE 494.000 vnđ 92 VINAPHONE 494.000 vnđ 93 VINAPHONE 494.000 vnđ 94 VINAPHONE 494.000 vnđ 95 VINAPHONE 494.000 vnđ 96 VINAPHONE 494.000 vnđ 97 VINAPHONE 494.000 vnđ 98 VINAPHONE 494.000 vnđ 99 VINAPHONE 494.000 vnđ 100 VINAPHONE 494.000 vnđ